Skall kommunen bry sig om den digitala utvecklingen?

Som alla är medvetna om står vi inför en digitalisering som kommer att få stor påverkan på hur vårt samhälle fungerar. En av förutsättningarna för att digitalisering skall fungera, ur såväl säkerhets-, tekniskt- som integritetsperspektiv, är att den passiva infrastrukturen, det fysiska nätet, är anpassat till de krav som det framväxande samhällsnätet ställer. Och vem eller vilka skall påverka och kanske styra den förvandling som vi är inne i? Är det staten, operatörerna, regionerna och /eller kommunerna? Frågan har i dagsläget inga givna svar. Men med tanke på den hastighet som utvecklingen har så är det många viktiga frågor som snart bör få sina svar.

 

En undersökning om kommunernas inställning.

Rala har under våren 2019 genomfört en enkätundersökning som kompletterats med intervjuer för att få en uppfattning om Sveriges kommuners inställning till den infrastruktur som skall möjliggöra den pågående digitaliseringen. Vi har vänt oss till ledande tjänstemän inom kommunerna, kommundirektörer och förvaltningschefer. 

Fyra viktiga frågor.

I vår undersökning har vi sökt svar på vilken inställning det finns hos Sveriges kommuner i fyra viktiga frågor: 

– Vem styr över infrastrukturen? 

– Hur viktig är infrastrukturen? 

– Vilket ansvar har kommunerna? 

– Vad gör kommunerna?