Instruktioner & manualer från Rala
Art nr 460724-007

Instruktion RalaFlex-brunnar

Förberedelser

Läs igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

  • Undersök om marken är sank eller fast för att undvika att brunnen sätter sig.
  • Se till att den upptagna schakten håller rätt djup så att brunnen får rätt höjd mot exempelvis gräsyta, asfaltskant eller stenläggning. Särskilt viktigt för brunnar med fast beteckning.
  • Undvik att placera brunnen så att arbete i den hindrar trafiken.
  • Undvik att placera brunnen i en svacka eller lägsta punkt.
  • Bottensektionen placeras på en väl packad och avjämnad bädd cirka 300 mm tjock av t ex makadamm 16 – 22 mm.
  • När bädden anordnas skall hänsyn tas till eventuella nivåskillnader i överytan.
  • För att hålla brunnen renare inuti och öka bärigheten kan också fiberduk placeras under bädden med makadam.

Har marken/underlaget mycket låg bärighet bör impregnerad plank eller cementplattor placeras under brunnskroppen för att minska marktrycket

Brunnar med flytande beteckning är att föredra i asfaltsytor. I gräs eller stenläggningar är fasta beteckningar ofta bättre.

125 kN-brunnar är för gångbanor eller parker. I körbana bör 400 kN-brunnar användas. Är du osäker – välj den kraftigare.

Skall du lägga brunnen i eller vid genomfartsleder eller tungt trafikerade vägar? Hör av dig till Rala först.

 

Material

Material som behövs för en brunn:

Sektioner till brunnskroppen. Finns för RalaFlex i följande alternativ

150 mm hög 90-sektion

150 mm hög 120-sektion

Tips!   En brunn byggd med RalaFlex-sektioner kan justeras med en TP-sektion överst. Det ger möjlighet att bygga i steg om 75 mm! Läs mer under Höjning av RalaFlex-brunn med en TP-sektion

75 mm hög TP90-sektion

75 mm hög TP120-sektion

 

Gjutjärnsbetäckning Fast

Fast betäckning 90, 125 kN

Fast betäckning 120, 125 kN

 

Gjutjärnsbetäckning Flytande

Flytande betäckning  90, 125 kN

Flytande betäckning  90, 400 kN

Flytande betäckning  120, 125 kN

Flytande betäckning  120, 400 kN

 

Gjutjärnsbetäckning med gångjärn

Flytande betäckning 90, gångjärn

Flytande betäckning 120, gångjärn

Samtliga gångjärnsbetäckningar kan beställas med låsmekanism.

Installationstillbehör

Låsbart innerlock om brunnen skall låsas för högre säkerhet mot intrång. Låsbara innerlock finns för RalaFlex 90 samt RalaFlex 120. Locken finns med valmöjligheten hänglås eller låsmutter.

Lämpligt dränerande material, exempelvis makadamm 16-22 mm.

Tryckimpregnerad plank eller cementplattor kan användas om marken har låg bärighet.

För renare brunn och högre bärighet kan fiberduk användas och läggas under makadamet och brunnen.

Installationsverktyg

2 st lyftverktyg för att lyfta ur gjutjärnslocket ur ramen. Lyftverktyg finns för gjutjärnsbetäckning flytande, gjutjärnsbetäckning fast samt gjutjärnsbetäckning med gångjärn.

Vanlig såg eller hålsåg med hårdmetallskär, dosfräs eller liknande för håltagning i brunnsvägg.

Anvisning

1.Ungefärliga mått på gropens minsta storlek varierar om du har beställt RF 90 (B ≈ 850 mm, L ≈ 1200 mm) eller RF120 ( B ≈ 950 mm L ≈ 1500 mm). Höjden mäts upp till bärlagret som är strax under asfalt eller under jord.
2.Gropens djup (H) bör vara ca 100 mm plus antalet sektioner x sektionernas höjd. Innan brunnen monteras, kontrollmät mot levererat antal sektioner. Placera sektionerna på ett bärlager av grus.
3.Skarv- och kabelbrunnen består av byggbara sektioner. Sektionerna staplas på varandra till erforderlig höjd uppnås, se exempel med Ralaflex-sektioner nedan.

4.Höjning av RalaFlex-brunn med en TP-sektion En brunnskropp byggd med Ralaflex-sektioner kan vid behov justeras i höjdled med hjälp av en TP-sektion. Det ger möjlighet att justera med 50 eller 75 mm.
5.Hål för genomföring av kabelrör görs i brunnens väggar. Minst en hel sektion bör finnas under hålens placering i väggen. I första hand bör hålen placeras långt ner på brunnens kortsidor. Speciellt gäller detta då brunnen används som en del i fiberkabelanläggningar.
6.Förs flera rör in på samma kortsida bör de placeras med minst 20 mm avstånd från varandra för att förenkla anslutning vid blåsning av kabel eller mikrorör.

Montering av brunnsbetäckning

Det finns två lock – ett för en belastning upp till 125 kN (B-klass) och ett för upp till 400 kN (D-klass). 125 kN-locket är avsett för placering i grönområde samt gång- och cykelbana. 400 kN-locket är avsett för körbana. Locket är delat i två (2) triangelformade delar för att minska ljud från slag som kan uppstå när fordon passerar över locket. Montering av brunnsbetäckning placeras ovanpå sista sektionen. Detta är särskilt viktigt för fasta ramar/lock. Den flytande brunnsbetäckningen ska vara flytande mot översta sektionen och inte belasta direkt mot plasten. Se till att betäckningen hänger i asfalten, eller i överytan, av vägbanan. Avstånd mellan ram och översta sektionen 20-80 mm. Se mer i installationsmanual 460724-22

1.OBS! 400 kN-lockens två (2) delar ska vara ihop-monterade med två (2) bultar, se figuren nedan. Dessa får inte tas bort.
2.OBS! För att lyfta locken bör två lyftverktyg användas. Dessa placeras i de i locket avsedda hål. Locket lyfts rakt upp ur ramen och sedan åt sidan. Två personer skall utföra arbetet.
3.Överytan återställs mot ramen. Mindre nivåskillnader kan regleras med asfalt.

Tips! Montering av utrustning i brunn med RalaFlex-sektioner. Eventuell utrustning i brunnen monteras lämpligen med molly-pluggar eller liknande.