Instruktioner & manualer från Rala
Art nr 460724-007

Instruktion Ralaflex-brunnar

Denna instruktion gäller för Ralaflex Säkerhetsbrunnar, Ralaflex Brunnar G2 samt när man kombinerar Gjutjärnsbetäckningar (fasta och flytande) med Ralaflexsektioner.

Denna instruktion ger allmänna råd och riktlinjer. Finns det bestämmelser och regler som byggherren utfärdat gäller alltid dessa före Ralas instruktion.

Förberedelser

Läs igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

  • Undersök om marken är sank eller fast för att undvika att brunnen sätter sig
  • Se till att den upptagna schakten håller rätt djup så att brunnen får rätt höjd mot exempelvis gräsyta, asfaltskant eller stenläggning. Särskilt viktigt för brunnar med fast betäckning
  • Undvik att placera brunnen så att arbete i den hindrar trafiken
  • Undvik att placera brunnen i en svacka eller lägsta punkt
  • Bottensektionen placeras på en väl packad och avjämnad bädd cirka 300 mm tjock av t ex makadam 16 – 22 mm plus ett bärlager
  • När bädden anordnas skall hänsyn tas till eventuella nivåskillnader i överytan
  • För att hålla brunnen renare inuti och öka bärigheten kan också fiberduk placeras under bädden med makadam.

Har marken/underlaget mycket låg bärighet bör cementplattor eller impregnerat virke placeras under brunnskroppen för att minska marktrycket.

Brunnar med flytande betäckning är att föredra i asfaltsytor. I gräs eller stenläggningar är fasta betäckningar ofta bättre.

B125-brunnar (EN 124–2) är för gångbanor eller grönytor. I körbana bör D400-brunnar användas. Undvik att placera brunnen där det finns hjulspår. Är du osäker – välj den kraftigare.

Skall du lägga brunnen i eller vid genomfartsleder eller tungt trafikerade vägar? Hör av dig till Rala först.

Material

Denna materiallista omfattar inte material, maskiner och utrustning som behövs för markarbeten i samband med installationen av en Ralaflexbrunn.

 

Material som behövs för en brunn:

Säkerhetsbrunn RC3

Ralaflexbrunn G2

Gjutjärnsbetäckning i kombination med Ralaflexsektioner

 

Funktionella tillbehör:

Innerlock med lås

Lyftverktyg

Slinghållare/dragavlastare

Brunnspall 1200

Lyftverktyg, finns för fasta och flytande betäckningar med eller utan gångjärn

Skarvboxhållare

Genomföring, 10-40 mm till brunn

Tips! En brunn byggd med Ralaflex-sektioner kan justeras i höjdled med en Förhöjningsram. Det ger möjlighet att bygga i steg om 75 mm! (Gäller ej Säkerhetsbrunn).

Anvisning

1.Ungefärliga mått på gropens minsta storlek varierar med storleken på brunnen. För Ralaflexsektioner 900 mm rekommenderar vi bredd 850 mm och längd 1200 mm. För Ralaflexsektioner 1200 mm rekommenderar vi bredd 950 mm och längd 1500 mm
2.Höjden mäts från brunnens botten upp till beläggningens (överytans) bärlager. Gropens djup (H) bör vara ca 100 mm plus antalet sektioner x sektionernas höjd (150 mm/sektion). Innan brunnen monteras, kontrollmät mot levererat antal sektioner. Placera sektionerna på ett bärlager. Bärlagret skall vara av ett material som inte är tjälskjutande och ej heller kapillärbrytande. Fraktion 0-32 mm. Bärlagret skall omge hela brunnen.
3.Ralaflexbrunnarna G2 består av byggbara sektioner och en betäckning. Säkerhetsbrunnarna omfattas dessutom av ett innerlock. Sektionerna staplas på varandra till erforderlig höjd uppnås.

4.En brunnskropp byggd med Ralaflex-sektioner kan vid behov justeras i höjdled med hjälp av en Förhöjningssektion. Det ger möjlighet att justera med 75 mm. Gäller ej för Säkerhetsbrunnar.
5.Hål för genomföring av kabelrör görs i brunnens väggar med en hålsåg eller dosfräs. Detta görs med fördel innan sektionerna monteras ihop. Minst en hel sektion bör finnas under hålens placering i väggen. I första hand bör hålen placeras långt ner på brunnens kortsidor. Täta hålen för att hindra att bärlager tränger in i brunnen och på så sätt underminerar marken runt brunnen. Använd ”Genomföring till brunn” eller dreva med mineralull.
6.Förs flera rör in på samma kortsida bör de placeras med minst 20 mm avstånd från varandra för att förenkla anslutning vid blåsning av kabel eller mikrorör. Använd tillbehör som slinghållare, tätning och skarvboxhållare för att minimera skador på installationen.

Montering av brunnsbetäckning

Det finns betäckningar för två olika belastningsklasser– för en belastning upp till B125 (Enligt EN 124-2) och för upp till D400. B125 locken är avsedda för placering i grönområde samt gång- och cykelbana. D400 locken är avsedda för placering i körbana.

Betäckningarna finns med gångjärn och med slidefunktion. Gångjärnsmodellerna har två eller fyra triangelformade delar för att öka åtkomst och minska ljud från slag som kan uppstå när fordon passerar över locket. Fasta betäckningar placeras på den översta sektionen. Flytande brunnsbetäckningar ska vara flytande mot översta sektionen och inte belasta direkt mot den översta brunnssektionen. Se till att betäckningen hänger i asfalten, eller i överytan, av vägbanan. Avstånd mellan ram och översta sektionen 20-80 mm. Se mer i Instruktion 4600724-22 ”Anvisning för sättning av Ralaflexbrunn”. För särskild information öm Säkerhetsbrunnar se mer i Informationsblad Säkerhetsbrunnar.

Tips! Montering av utrustning i brunn med Ralaflex sektioner sker med fördel innan brunnen läggs i mark.  Montering av utrustning när brunnen är på plats i marken görs lämpligen med typ molly-plugg och lim.