Instruktioner & manualer från Rala
Art nr 460724-007

Instruktion Ralaflex-brunnar

Denna instruktion gäller för Ralaflex Säkerhetsbrunnar, Ralaflex Brunnar G2 samt när man kombinerar Gjutjärnsbetäckningar (fasta och flytande) med Ralaflexsektioner och för Ralaflex Förhöjningssektioner.

Denna instruktion ger allmänna råd och riktlinjer. Finns det bestämmelser och regler som byggherren, eller annan, utfärdat gäller alltid dessa före Ralas instruktion.

Förberedelser

Läs igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

  • Undersök om marken är sank eller fast för att avgöra om särskilda åtgärder behövs för att undvika att brunnen sätter sig.
  • Se till att den upptagna schakten håller rätt djup så att brunnen får rätt höjd mot exempelvis gräsyta, asfaltskant eller stenläggning. Särskilt viktigt för brunnar med fast betäckning
  • Undvik att placera brunnen så att arbete i den hindrar trafiken och att det går att arbeta i den utan fara för dem som utför arbetet.
  • Undvik att placera brunnen i en svacka eller lägsta punkt
  • Bottensektionen placeras på en väl packad och avjämnad och dränerad bädd cirka 300 mm tjock av t ex makadam 16 – 22 mm plus ett bärlager
  • När bädden anordnas skall hänsyn tas till eventuella nivåskillnader i överytan
  • För att hålla brunnen renare inuti och öka bärigheten kan också fiberduk placeras under bädden med makadam.

Har marken/underlaget mycket låg bärighet kan cementplattor eller impregnerat virke placeras under brunnskroppen för att minska marktrycket.

Brunnar med flytande betäckning är att föredra i asfaltsytor. I gräs eller stenläggningar är fasta betäckningar ofta bättre.

B125-brunnar (EN 124–2) är för gångbanor eller grönytor. I körbana bör D400-brunnar användas. Undvik att placera brunnen mitt i körbanan. Är du osäker – välj den kraftigare.

Skall du lägga brunnen i eller vid genomfartsleder eller tungt trafikerade vägar? Hör av dig till Rala först.

Material

Denna materiallista omfattar inte material, maskiner och utrustning som behövs för markarbeten i samband med installationen av en Ralaflexbrunn.

 

Material som behövs för en brunn:

Säkerhetsbrunn RC3

Ralaflexbrunn G2

Gjutjärnsbetäckning i kombination med Ralaflexsektioner

Ralaflex Förhöjningssektioner

 

Funktionella tillbehör:

Innerlock med lås, art.nr. 1103120, 1103121, 1103220 och 1103221

Lyftverktyg, art.nr 7000001 och 7000002

Slinghållare/dragavlastare, art.nr. 1100000

Brunnspall 1200, art.nr. 1103219

Lyftverktyg, finns för fasta och flytande betäckningar med eller utan gångjärn, art.nr. 1100000

Skarvboxhållare, art.nr 1230050

Genomföring, 10-40 mm till brunn

Tips! En brunn byggd med Ralaflex-sektioner kan justeras i höjdled med en Förhöjningssektion. Det ger möjlighet att bygga i steg om 75 mm! (Gäller ej Säkerhetsbrunn).

Anvisning

1.För gropens minsta storlekar rekommenderar vi för Ralaflexsektioner 900 mm: Bredd: 850 mm Längd: 1200 mm För Ralaflexsektioner 1200 mm rekommenderar vi: Bredd: 950 mm Längd: 1500 mm
2.Höjden mäts från brunnens botten upp till beläggningens (överytans) bärlager. Gropens djup (H) bör vara ca 100 mm plus antalet sektioner x sektionernas höjd (150 mm/sektion). Innan brunnen monteras, kontrollmät mot levererat antal sektioner. Placera sektionerna på ett bärlager. Återfyllnad runt brunnen kan ske med material som används för att bygga upp vägen.
3.Ralaflexbrunnarna G2 består av byggbara sektioner och en betäckning. Säkerhetsbrunnarna omfattas dessutom av ett innerlock. Sektionerna staplas på varandra till erforderlig höjd uppnås.

4.En brunnskropp byggd med Ralaflexsektioner kan vid behov justeras i höjdled med hjälp av en Ralaflex Förhöjningssektion. Det ger möjlighet att justera med 75 mm. Gäller ej för Säkerhetsbrunnar.
5.Hål för genomföring görs i brunnens väggar med en hålsåg eller dosfräs. Detta görs med fördel innan sektionerna monteras ihop. Minst en hel sektion bör finnas under hålens placering i väggen. I första hand bör hålen placeras långt ner på brunnens kortsidor. Täta hålen för att hindra att bärlager tränger in i brunnen och på så sätt underminerar marken runt brunnen. Använd ”Genomföring till brunn” eller dreva med mineralull.
6.Förs flera rör in på samma kortsida bör de placeras med minst 20 mm avstånd från varandra för att förenkla anslutning vid blåsning av kabel eller mikrorör. Använd tillbehör som slinghållare, tätning och skarvboxhållare för att minimera skador på installationen.

Montering av brunnsbetäckning

Betäckningarna finns med gångjärn och med slidefunktion. Gångjärnsmodellerna har två eller fyra triangelformade delar som fungerar som brunnslock. Fasta betäckningar placeras på den översta sektionen. Flytande brunnsbetäckningar ska vara flytande mot översta sektionen och inte belasta direkt mot den översta brunnssektionen. Betäckningen ska vila på materialet i överytan. Avstånd mellan ram och översta sektionen 20-80 mm. Ingen del av betäckningen ska vara högre än den omgivande ytan. För särskild information om Säkerhetsbrunnar se mer i Informationsblad Säkerhetsbrunnar.

Tips! Montering av utrustning i brunn med Ralaflex sektioner sker med fördel innan brunnen läggs i mark.  Montering av utrustning när brunnen är på plats i marken görs lämpligen med typ molly-plugg och lim.