2021-12-06
Instruktioner & manualer från Rala
INS00201 202109

Ralaflex Brunn G2

Material

Produkter

Ralaflex Brunn G2 900 B125
Ralaflex Brunn G2 900 D400
Ralaflex Brunn G2 1200 B125
Ralaflex Brunn G2 1200 D400

Motsvarande med lås

Erforderligt material och verktyg

Lyftverktyg för locken, art nr 7000001

Nyckel för lås i gjutjärnsbetäckning, art nr 1104043 och Nyckelhållare Öppet läge 1104045.

Kapillärbrytande material som underlag t ex Makadam 16 – 32.

Mark-/fiberduk rekommenderas under det kapilärbrytande material för en renare brunn.

Hålsåg för håltagning. Välj en hålsåg för plast som är 1 – 3 mm större än röret som ska tas in. Gör inte hålen så stora att material från kringfyllnaden riskerar att falla in i brunnen.

Förberedelser

Läs igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

Viktigt!

 • SS-EN 124:2015 ska beaktas
 • Vid placering i väg skall vägens uppbyggnad och utförande minst följa tillämpliga delar av AMA Anläggning med kompletterande krav från väghållaren eller motsvarande, rörande vägens uppbyggnad och överytans jämnhet samt marginal över betäckningen till överytan.
 • Överytan och/eller bärlager utförs så den stödjer den flytande betäckningen jämt runt hela betäckningen
 • Inget lock i betäckningen får knacka efter slutlig injustering
 • Ramen ska vara ren när locken stängs

Underhåll

Ralaflex Brunn G2 skall periodiskt inspekteras. Perioden anpassas efter brunnens placering.

Betäckningar som inte längre uppfyller SS-EN124-2 skall omgående bytas ut.

Råd vid placering av brunnar

Följande råd gör anläggningen i vilken brunnen ingår säkrare över tid och ger en längre livslängd. Det ger också en säkrare arbetsmiljö.

 • Brunnen rekommenderas att placeras så att arbete i den stör trafik så lite som möjligt och att det är en säker arbetsmiljö vid framtida arbete i brunnen
 • Undvik att placera brunnen i en svacka eller lägsta punkt för att undvika att den vattenfylls utan att vattnet kan dräneras bort
 • Undvik att placera brunnar i dikesslänter eller i diken
 • Undvik att placera brunnen där överytan förändras eller eroderas eller på positioner där tunga hjul kommer vridas när fordon åker över betäckningen. 

Förbereda platsen

Måtten för schaktdjupet där Ralaflex Brunn G2 placeras ska planeras så att brunnen får rätt höjd mot överytan. T ex en Ralaflex Brunn G2 med fyra sektioner som placeras i asfalt får följande djup (H):

 • Kapillärbrytande material 200 mm
 • Sektioner 4 x 150 mm = 600 mm
 • Betäckningen 63 mm
 • Justeringsmån 30 – 80 mm
 • Marginal till överyta 0 – 5 mm

Totalt ca 893 till 948 mm under den tänkta överytan.

Om ytterligare sektioner används ökar djupet (H) med 75 respektive 150 mm.

Bredd och längd

 • För Ralaflex Brunn G2 900-serie  är B: 870 mm och L: 1200 mm
 • För Ralaflex Brunn G2 1200-serie är B: 1000 mm och L: 1500 mm
 • Vid behov ska också schaktet vara stort nog för att kunna kompaktera material i nivåer runt om brunnskroppen och betäckningen utan att brunnskroppen tar skada

 

Montering av sektioner

Bottensektionen placeras på en minst 200 mm tjock väl packad, avjämnad och dränerande bädd av kapillärbrytande material, t ex makadam 16 – 32 mm. Bädden bör vara minst 20 cm större än sektionerna i brunnen runt om.

För att hålla brunnen renare inuti rekommenderas att fiberduk placeras under bädden med makadam.

Har marken/underlaget låg bärighet kan cementplattor eller dylikt placeras under brunnskroppen för att minska risken att Ralaflex Brunn G2 sätter sig.

 

Sidostöd

För brunnar i serien Ralaflex Brunn G2 1200 ska sidostöd tillfälligt monteras under installationen vid komprimering. Det samma gäller om vägen där Ralaflex Brunn G2 1200 placerats kommer vara utsatt för högre laster eller inte kommer får sin slutliga konstruktion under en period innan den tas i sin avsett bruk. Stödet i form av stemp eller bredare reglar placeras vertikalt på mitten av brunnen. De ska sitta kvar under komprimering respektive tills vägen är klar.

Byggande av brunnen

Ralaflex Brunn G2 består av byggbara sektioner och en betäckning. Sektionerna staplas på varandra till erforderlig höjd uppnås.

Med fördel läggs två sektioner först. Återfyll runt dessa två och komprimera återfyllnadsmassorna. Placera sedan nästa två sektioner, återfyll runt om och komprimera återfyllnadmassorna. Upprepa till alla sektioner är lagda.

Återfyll med max kornstorlek 32. Beakta också tillämpliga delar av AMA Anläggning och säkerställ att ledningsbädd för kanalisation och kablar är utförd korrekt.

Kompaktera ej på sektionerna.

Håltagning

 • Håltagning rekommenderas att göra mellan stöden på sektionerna.
 • Tag hålen med lämplig hålsåg
 • Lämna så liten tolerans som möjligt för att undvika att grus mm faller in i brunnen.

Större ursparning eller ursparning för anläggning i drift

 • Om större ursparning görs eller ursparning görs för placering på anläggning i drift skall minst 1 hel sektion placeras under och över den sektion där den större ursparningen gjorts.
 • Ursparning görs t ex med tigersåg

Montering av betäckning

Ralaflex Brunn G2 har en flytande variabel betäckning. Detta underlättar arbetet att lägga den i nivå med överytan både vid ny installation och vid renovering av överytorna. 

 • Två personer skall genomföra monteringen alternativt använda maskiner vid installationen.
 • Vid montering ska den monteras så att den ”flyter” i den slutliga överytan. Betäckningen ska vila i överytans material.
 • Avståndet mellan ram och översta sektionen skall vara mellan 30 och 80 mm. Utrymmet fylls med den typ av massor som omgivande ytor återställs med.
 • Halsen på betäckningen ska gå ner i översta sektionen.
 • När locken stängs ska ramen vara rengjort och fri från t ex sand, grus och sten som kan påverka lockens passning i ramen.
 • Justera in betäckningen så att lockens anläggningspunkter ligger i ramen utan att ”knacka” Om locken vickar eller knackar ska en injustering göras. Det sker genom att betäckningen lyfts och material från översta lagren och/eller asfaltsytan fylls på under betäckningen.
 • I belagda överytor, t ex asfalt eller stenläggningar, ska betäckningen ligga ca – 5 mm under den belagda överytan.
 • ej belagda överytor, som gräs eller grus, rekommenderas att betäckningen ligger minst 30 mm under den tänkta ytan.