2020-09-08
Instruktioner & manualer från Rala
INS00201 202008

Ralaflexbrunn G2

Denna instruktion gäller för Ralaflexbrunnar G2 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3.

För Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 tillkommer instruktioner som följer med varje brunn.

Denna instruktion ger allmänna råd och riktlinjer. Finns det bestämmelser och regler som byggherrenväghållaren eller annan utfärdat gäller alltid dessa före Ralas instruktion.

Material

Denna lista med material omfattar inte material, maskiner och utrustning som behövs för övriga markarbeten i samband med installationen av en Ralaflexbrunn och Säkerhetsbrunn GC3.

Produkter

Ralaflexbrunn G2

Säkerhetsbrunn RC3

Tillbehör

Ralaflex Förhöjningssektion 150 mm för 900-brunnar art nr 1102103 respektive för 1200-brunnar art nr 1102203.

Ralaflex Förhöjningssektion 75 mm för 900-brunnar art nr 1102103 eller för 1200-brunnar art nr 1103211.

Lyftverktyg, art.nr 7000001

Annat material och verktyg

Ca 0,3 kbm kapilärbrytande material som underlag (t ex Makadam 16-22).

Eventuell markduk

Eventuell hålsåg för genomföringar av rör. Tänk på att välja en hålsåg för plast och att den är 1-3 mm större än röret som ska tas in.

Markvibrator som med fördel har en fot eller platta som kan appliceras också på små ytor jämte Ralaflexbrunnen.

Förberedelser

Läs igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

För ytterligare information om montering av Säkerhetsbrunnar se mer i Informationsblad Säkerhetsbrunnar. 

Placering av brunnar  

 • Brunnen rekommenderas att placeras så att arbete i den inte stör trafiken och att det är en säker arbetsmiljö vid framtida arbete i brunnen
 • Undersök om marken är sank eller fast för att avgöra om särskilda åtgärder behövs för att undvika att brunnen sätter sig
 • Undvik att placera brunnen i en svacka eller lägsta punkt för att undvika att den vattenfylls utan att vattnet kan dräneras bort
 • B125-brunnar är för gångbanor eller grönytor. I körbana/väg ska D400-brunnar användas
 • Vägens uppbyggnad och utförande skall följa tillämpliga delar av AMA Anläggning 20 med kompletterande krav från väghållaren eller motsvarande, rörande vägens uppbyggnad och överytans jämnhet. Brunnens tekniska funktion garanteras endast om anläggningen utförts till högst tillämpliga krav. 
 • Undvik att placera brunnen där överytan förändras eller eroderas eller på positioner där tunga hjul kommer vridas. När överytan eroderas av t ex trafikflöden är risken överhängande att betäckningen inte har kvar sin ursprungliga form vilket medför förhöjt slitage. Detta leder till både att betäckningens livslängd förkortas betydligt liksom att det kan vara svårt att över tid innehålla krav på bullernivåer i t ex allmänna riktlinjer. 

Det är en fördel att vid planering och projektering ta placeringsråden i beaktande.

Förbereda platsen

Måtten för schaktdjupet där Ralaflexbrunn G2 placeras ska planeras så att brunnen får rätt höjd mot överytan. T ex en Ralaflexbrunn G2 med fyra sektioner som placeras i asfalt får följande djup (H):

 • Kapilärbrytande material 200 mm
 • Sektioner 4 x 150 mm = 600 mm
 • Betäckningen 63 mm
 • Justeringsmån 20-80 mm
 • Marginal till överyta 0-5 mm.

Totalt ca 883 till 948 mm under den tänkta överytan.

Motsvarande för Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 är 1 033 till 1 098 mm då de består av fem sektioner.

För 900 stora brunnar är B≈870 mm och L≈1200 mm

För 1200 stora brunnar är B≈1000 mm och L≈1500 mm

 

Montering av sektioner

Bottensektionen placeras på en minst 200 mm tjock väl packad, avjämnad och dränerande bädd av kapilärbrytande material, t ex makadam 16 – 22 mm. Bädden bör vara minst 10 cm större än sektionerna i Ralaflexbrunnen runt om.

När bädden anordnas skall hänsyn tas till eventuella nivåskillnader i överytan.

För att hålla brunnen renare inuti och öka bärigheten kan också fiberduk placeras under bädden med makadam.

Har marken/underlaget mycket låg bärighet kan cementplattor eller impregnerat virke placeras under brunnskroppen för att minska marktrycket. 

 

 

Ralaflexbrunnarna G2 består av byggbara sektioner och en betäckning. Säkerhetsbrunnarna omfattas dessutom av en säkerhetslösning som inkluderar ytterligare en sektion. Sektionerna staplas på varandra till erforderlig höjd uppnås.

Tips! Tänk på att montera eventuella tillbehör i brunnen innan återfyllnings påbörjas.

Med fördel läggs två sektioner först. Återfyll runt dem och komprimera återfyllnadsmassorna. Placera sedan nästa två sektioner, återfyll runt om och komprimera återfyllnadmassorna. Upprepa till alla sektioner är lagda.

 

 

 

En brunnskropp byggd med Ralaflexsektioner kan vid behov justeras i höjdled med hjälp av en eller flera Ralaflex Förhöjningssektioner. Det ger möjlighet att justera med 75 mm.

Gäller ej för Säkerhetsbrunnar RC3.

 

 

 

Montering av tillbehör

Montering av utrustning i Ralaflexbrunn G2 bör göras innan marken runt brunnen återställs 

Montering av utrustning när brunnen är på plats i marken görs lämpligen med typ molly-plugg och lim.

Montering av betäckning

Ralaflexbrunn G2 har en flytande betäckning, även kallat teleskopfunktion. Detta underlättar arbetet att lägga den i nivå med överytan både vid ny installation och vid renovering av överytorna. 

 • Två personer bör genomföra monteringen. 
 • Vid montering ska den monteras så att den ”flyter” i den slutliga överytan. Betäckningen ska vila i överytans material och inte ligga an mot översta sektionen i brunnskroppen. 
 • Rekommenderat avstånd mellan ram och översta sektionen är mellan 20 och 80 mm. Utrymmet fylls med den typ av massor som omgivande ytor återställs med. 
 • Halsen på betäckningen ska gå ner i översta sektionen
 • När locken stängs ska ramen vara rengjort och fri från t ex sand, grus och sten som kan påverka lockens passning i ramen.
 • Justera in betäckningen så att lockens anläggningspunkter ligger i ramen utan att ”knacka”. Om locken vickar eller knackar ska en injustering göras. Det sker genom att betäckningen lyfts och material från översta lagren och/eller asfaltsytan fylls på under betäckningen.
 • I belagda överytor, t ex asfalt eller stenläggningar, ska betäckningen ligga ca 0-5 mm under den belagda överytan.
 • ej belagda överytor, som gräs eller grus, rekommenderas att betäckningen ligger minst 30 mm under den tänkta ytan.

Användning för kabelinstallation

Vid användning av Ralaflexbrunnar som t ex distributionspunkter i fibernät finns det ytterligare tips och rekommendationer.