Brunnslock

Lock och betäckningar

Det är viktigt att du väljer lock som passar just den situation som din brunn kommer placeras i. Om du ska sätta brunnen i en gräsyta, trottoar eller cykelbana väljer du en betäckning godkänd för 125 kN (B125). Kommer brunnen att belastas med tung trafik väljer du istället en variant godkänd för 400 kN (D400). Observera att om brunnen inte bör sättas direkt i vägbanan när det gäller genomfartsleder och vägar som har frekvent belastning av tyngre fordon. Flytande betäckning passar bäst i material där ramen vilar på en hårdgjord överyta så som asfalt och betong.

Låsbara lock
På vissa strategiska platser i en infrastruktur behövs ett ökad skydd. Att inte satsa på att skydda sin infrastruktur mot ingrepp kan få stora och kostsamma effekter. Rala har satsat på att kunna leverera sina lock med eller utan låsmekanism så att du som kund har möjlighet att välja vad för typ av lösning som passar dig bäst. De lock som avses för låsning är av typen gångjärnslock.

 

Gångjärnslock
Idag erbjuder vi gångjärnslock till samtliga flytande ramar. Förutom att gångjärnslocken är tryggare ur arbetsmiljösynpunkt så för de även med sig andra postiva egenskaper:
De går inte att tappa ner i brunnen.
De går att lyfta sektionsvis.
De kan förses med låsmekanism som är kundspecifik.
Vid uppfällt läge låser luckan så den kan inte fall ner.