Code of Conduct

Företag och organisationer är en del av samhällstrukturen och hur dessa uppträder är, och har under lång tid varit, viktigt. Även för oss på Rala AB och hos våra dotterbolag är det en växande fråga. Ralas styrelse fattade i december 2013 beslut om att etablera en uppförandekod omfattande hela Rala-koncernen.

Rala strävar efter att skapa värde för sina kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter. Vår ambition är att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Alla handlingar som företas i såväl Ralas namn som av enskilda anställda ska därför som ett minimum följa lagar och andra författningar samt vedertagna etiska normer. Därför har Rala tagit fram en uppförandekod som ska ge vägledning till anställda och affärspartners.

Du kan läsa Ralas code of conduct Rala Code of Conduct

För ytterligare information och frågor kontakta VD Roger Dahlén.