Rala 2022-04-12

Prioritetsordning

  1. Individuellt avtal för objekt mellan Rala och Motpart
  2. Ralas Allmänna köp- och leveransvillkor vid produktförsäljning (Denna text)
  3. ALEM 09

Priser

Priser enligt offert eller vid var tid utgiven grundprislista och rabattbrev samt på Ralas hemsida (kräver inloggning).

Valuta: Svenska kronor.

Beställningsdagens pris gäller. Prisfiler och priser på hemsidan gäller på utgivningsdatum/publiceringsdatum om ej annat specifik anges.

Småorderavgift

På ordrar under 500 kr förbehåller sig Rala rätten att ta ut en administrativ orderavgift om 75 kr.

Leveranstider

För lagerlagda produkter 3 dagar. Reservation för mellanförsäljning. Vid leverans av icke lagerlagt materiel enligt orderbekräftelse. Leverans från Ralas lager kan vid överenskommelse ske samma dag om order kommer före kl 12:00.

Leveransvillkor

För leveranser inom Sverige tillämpas Carriage Paid To [angiven leveransort] (“fritt levererat”) enl Incoterms 2020.

Kvantiteter

Priset baseras på köp av hela förpackningar. Om beställt antal inte överensstämmer med angivna förpackningsstorlekar förbehåller vi oss rätten att justera antalet till hel förpackning.

Emballage

Inneremballage ingår i priset. Ytteremballage, trummor och ev pallar debiteras till självkostnadspris. Vid köp av kapade längder fiberkabel, tar vi ut en expeditionsavgift för kapning och trumma.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto jämte tolv (12) procentenheter samt påminnelseavgift (60 kr).

Avbeställning

Vid avbeställning innan leverans förbehåller sig Rala rätten att fakturera beställaren en avgift motsvarande den kostnad som avbeställningen har förorsakat Rala.

ALEM 09

ALEM 09 gäller med de undantag som framgår nedan. Finns det i dessa villkor bestämmelser som strider mot eller inte är förenliga med bestämmelser i ALEM 09 skall bestämmelserna i detta dokument äga företräde.

Nedanstående förändringar gentemot ALEM 09 noteras särskilt:

Retur enl ALEM 09 §23 får endast ske efter överenskommelse med Rala. Returnerad produkt skall vara obegagnad och i oskadad originalförpackning vid ankomst till Rala. Retur skall anmälas på på hemsidan, telefon eller e-post med angivande av order- eller fakturanummer samt produkt till vår orderavdelning som därefter utfärdar returfrakthandlingar. Kunden ansvarar för emballering och lastning av returnerat gods. Returer som inte avser reklamerat gods debiteras tillsammans med returavdrag enligt ALEM 09 §23. Returer som sker p g a reklamation av varan regleras först efter att vi fått den felaktiga produkten till oss för ett utlåtande. Vi tar ej emot returer av t ex ej lagerlagda produkter, färdigmonterade/kontakterade produkter, kapade kabellängder eller övriga kundspecifika artiklar.

Vite vid försening enligt ALEM 09 §26 begränsas till 0,5 % per hel kalendervecka och till totalt max 5 % av det försenade godsets värde.

Säljarens ansvar enligt ALEM 09 §38-48 begränsas på följande sätt:

Avbeställning enligt §60 av kundanpassade produkter eller ej lagerlagda produkter kan endast ske efter överenskommelse med Rala.

Klicka här för att läsa ALEM 09

Produktansvar

För Ralas produktansvar gäller vid var tid tillämplig svensk lag om produktansvar. Rala har tecknat en för branschen sedvanlig produktansvarsförsäkring.

GDPR

GDPR (eller Dataskyddsförordningen). Den nya Dataskyddsförordningen som ersätter PUL ställer krav på att Ralas kunder godkänner att personuppgifter lagras/hanteras hos Rala. För att Ralas kunder ska känna sig trygga i att personuppgifter inte missbrukas lagras endast information som är nödvändig utföra en affärstransaktion. Således lagras för- och efternamn, samt arbetsrelaterade adresser, telefonnummer och e-post som beställande person förser oss Rala med i samband med beställning. Personuppgifter av privat natur lagras/hanteras inte. Rala överlämnar inte personuppgifter till tredje part. GDPR-policys finns att läsa här.

Genom order godkänner kunden att data lagras enligt föregående stycke och enligt Ralas GDPR-policy.