Vi på Rala har byggt upp ett tjänsteutbud som följer och stödjer den process som en ägare till ett lokalt eller regionalt fibernät går igenom innan nätet är klart att tas i drift.

Från idé- eller konceptstadie till ett väldokumenterat nät, färdigt att tas i drift. Ett nät som blir både framtidssäkert och stabilt.

Kombinationen av våra kunskaper om nätdesign, våra praktiska erfarenheter och vår materialkännedom skapar unika förutsättningar att hjälpa till i ett fiberprojekts tidiga skeden. Projektet, med design och kostnadsuppskattningar, växer fram i takt med nätägarens behov.

Det hänger på detaljerna
Ett fibernät är ett system. Som alla system är fibernätets funktionalitet beroende av vilka komponenter det är uppbyggt av. Man kan alltså inte göra varken tekniska eller ekonomiska beräkningar av ett fibernät utan att ha en mycket god uppfattning om dess komponenters egenskaper. Kvaliteten i ett nät och därmed den långsiktiga nyttan för nätägaren och deras kunder avgörs till stor del innan nätet byggs. I de tjänster vi erbjuder finns en unik och mycket viktig egenskap – kombinationen av teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl teknik som hur projekten skall drivas. Rala har haft en aktiv roll i byggprocesserna av 100-tals fibernät av olika storlek, med olika geografiska och demografiska förutsättningar. Dessa kunskaper och erfarenheter är inbyggda i alla våra tjänster. Du kan läsa mer om våra tjänster här.