2023-01-03
Instruktioner & manualer från Rala

Ralaflex

Material

Produkter

Ralaflex brunn

Erforderligt material och verktyg

Kapillärbrytande dränerande material som underlag och kringfyllnad, makadam max kornstorlek 32.

Lyftverktyg för locken, art nr 7000003

Mark-/fiberduk rekommenderas under det kapilärbrytande material för en renare brunn.

Hålsåg för håltagning. Välj storlek så att utrymmet mellan rör och/eller kablar i genomföringen ej medger att stenar i kringfyllningen faller in i brunnen.

Om Ralaflex är försedd med lås – Verktygsnyckel för Ralaunikt låssystem, art nr 1104046

Förberedelser

Läs igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

Viktigt!

 • Placering ska följa SS-EN 124-1:2015 och KJ-41:2021
 • Uppbyggnad och utförande av väg eller plats där brunnen monteras ska följa AMA Anläggning rörande uppbyggnad och överytans jämnhet samt marginal över betäckningen till överytan.
 • Överytan och/eller bärlager utförs så den stödjer den flytande betäckningen jämt runt hela ramen
 • Inget lock i betäckningen ska knacka efter injustering
 • Ramen i betäckningen ska rengöras innan locken stängs

Skiss på installerad Ralaflex

Tvärsnitt med rekommenderat utförande efter installation.

 1. Betäckningen bestående av ram och lock.
 2. Brunnskropp bestående av GRP-Sektioner
 3. Eventuell Mark- / Fiberduk
 4. Underlag och kringfyllning kapilärbrytande material kornstorlek max 32 mm
 5. Övrig återställning enligt projektet
 6. Typisk överyta som asfalt, gräs eller grus

Exempel i figuren med en Ralaflex G2 med 4 sektioner.

Förbereda platsen

Måtten för schaktdjupet där Ralaflex G2 placeras ska planeras så att brunnen får rätt höjd mot överytan. T ex en Ralaflex G2 med fyra sektioner som placeras i asfalt får följande djup (H):

 • Kapillärbrytande material 200 mm
 • Sektioner 4 x 150 mm = 600 mm
 • Betäckningen 63 mm
 • Justeringsmån 30 – 80 mm
 • Marginal till överyta 0 – 5 mm

Totalt ca 893 till 948 mm under den planerade överytan.

Betäckningen sk

Om ytterligare sektioner monteras ökar djupet (H) respektive sektions höjd.

Bredd och längd

 • För Ralaflex G2 900-serie  är B: 870 mm och L: 1200 mm
 • För Ralaflex G2 1200-serie är B: 1000 mm och L: 1500 mm
 • Vid behov ska också schaktet vara stort nog för att kunna kompaktera material i nivåer runt om brunnskroppen och betäckningen utan att brunnskroppen tar skada

För att hålla brunnen renare inuti rekommenderas att fiberduk placeras under bädden med makadam.

Har marken/underlaget låg bärighet kan cementplattor eller dylikt placeras under brunnskroppen för att minska risken att Ralaflex-brunnen sätter sig.

Montering av sektioner

Bottensektionen placeras på en minst 200 mm tjock väl packad, avjämnad och dränerande bädd av kapillärbrytande dränerande material. Bädden bör vara minst 20 cm större än sektionerna i brunnen runt om.

 

Montering tillbehör

Montering av eventuella tillbehör görs före återfyllnad.